Strona główna » Regulamin

Regulamin

Wstęp

Administratorem danych jest Sklep internetowy www.mrozbike.pl, prowadzony przez firmę Mrozbike Adam Mróz, z siedzibą w Osielsku (86-031), przy ul. Centralnej 24, która została wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), o numerze NIP: 8751359852, REGON: 365315703.

Adres strony internetowej: www.mrozbike.pl

Adres poczty elektronicznej: sklep@mrozbike.pl

Numer telefonu: +48 514 860 000 (opłata jak za połączenie standardowe – zgodnie z cennikiem właściwego operatora)

Adres reklamacyjny: e-mail: sklep@mrozbike.pl lub adres siedziby: Osielsko 86-031 przy ul. Centralnej 24

Numer konta bankowego: Mrozbike Adam Mróz (ING Bank Śląski nr: 42 1050 1139 1000 0092 3288 4206)
 

1. Postanowienia ogólne

 1. Umowa między klientem a sklepem mrozbike.pl zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym regulaminem.
 2. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem https://mrozbike.pl, a także prawa i obowiązki oraz warunki odpowiedzialności administratora i użytkowników Sklepu.
 3. Przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu każdy użytkownik powinien uważnie zapoznać się z niniejszym Regulaminem.
 4. W celu złożenia Zamówienia w Sklepie niezbędne jest posiadanie urządzenia pozwalającego na dostęp do internetu, poczty e-mail oraz przeglądarki internetowej Internet Explorer w wersji 7 lub nowszej z włączoną obsługą skryptów JavaScript, Mozilla Firefox od wersji 55.0 lub Google Chrome od wersji 65.0.3325 i nowsze.
 5. Przedmiotem sprzedaży są Towary prezentowane przez Sklep w chwili składania Zamówienia.
 6. Informacje dotyczące poszczególnych Towarów nie stanowią oferty sprzedaży w rozumieniu przepisów prawa cywilnego. Zawartość Sklepu internetowego stanowi zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 7. Aby skorzystać ze Sklepu internetowego w celu zapoznania się z ofertą i złożenia zamówienia Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia z dostępem do Internetu.
 8. Zamówienia realizowane są na obszarze Polski.
 9. Sprzedający jest zobowiązany i zobowiązuje się dostarczać rzeczy wolne od wad.
 10. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa firma Mrozbike Adam Mróz zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym fakcie powiadomieni.

2. Słowniczek

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 • dni robocze – dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
 • dowód zakupu – faktura, rachunek lub paragon wystawione zgodnie ze stosownymi przepisami;
 • konto – zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem, w którym gromadzone są dane oraz informacje o zamówieniach złożonych przez Kupującego w Sklepie;
 • zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.
 • klient – pełnoletnia osoba fizyczna dokonująca czynności prawnych niezwiązanych z jej działalnością gospodarczą lub zawodową oraz osoba fizyczna, która w celu niezwiązanym z tą działalnością dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
 • kupujący – zarówno Konsument, jak i Klient;
 • sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem https://mrozbike.pl;
 • sprzedawca - Mrozbike Adam Mróz, ul. Centralna 24, 86-031 Osielsko, NIP: 8751359852, REGON 365315703, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki;
 • Kodeks Cywilny – ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
 • umowa sprzedaży – umowa sprzedaży towaru lub towarów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny oraz Ustawy o prawach konsumenta, zawarta pomiędzy Mrozbike Adam Mróz a Klientem na odległość z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
 • usługi – usługi świadczone przez Sprzedawcę na rzecz Kupujących drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017.1219 tj. z dnia 2017.06.24 z późn. zm.);
 • towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;
 • zakupy na odległość – umowa sprzedaży towarów zawarta na odległość w rozumieniu ustawy o prawach konsumenta, tj. umowa zawarta z klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie, za pośrednictwem Sklepu internetowego;
 • wada fizyczna – niezgodność z umową w rozumieniu art. 5561–5563 ustawy z dn. 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.).

3. Zasady działalności Sklepu

 1. Sklep mrozbike.pl prowadzi sprzedaż rowerów, części i akcesoriów rowerowych za pośrednictwem sieci Internet oraz sklepu stacjonarnego.
 2. Wszystkie Towary posiadają gwarancję określoną przez producenta.
 3. Zawarte w Sklepie materiały tekstowe, graficzne oraz rozwiązania informatyczne są chronione prawnie, w szczególności przepisami ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. nr 24, poz. 83 ze zm.).
 4. Wszystkie użyte w niniejszym Sklepie znaki i nazwy firmowe lub towarowe należą i/lub są zastrzeżone przez ich właścicieli i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych, handlowych lub identyfikacyjnych, czego nie należy interpretować jako przyznanie jakichkolwiek licencji lub prawa do korzystania z nich.

4. Zawarcie Umowy Sprzedaży

 1. Sklep jest czynny przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu za pośrednictwem strony internetowej www.mrozbike.pl, umożliwiając Użytkownikowi lub Użytkownikowi niezalogowanemu złożenie zamówienia o każdej porze (poza przerwami konserwacyjnymi).
 2. Osoba fizyczna składająca zamówienie musi mieć ukończone 18 lat oraz posiadać pełną zdolność do czynności prawnych.
 3. Kupujący posiada następujące możliwości zamówienia:
  • zamówienie z możliwością założenia konta użytkownika;
  • zamówienie bez konieczności zakładania konta użytkownika;
  lub telefonicznie pod numerem: +48 514 860 000
  czy za pośrednictwem poczty e-mail: sklep@mrozbike.pl

  w godzinach pracy obsługi sklepu: 10:00–18:00
 
 1. Użytkownik zalogowany i niezalogowany składa zamówienie w następujący sposób:
  • dodanie do koszyka wcześniej wybranych towarów;
  • wybór rodzaju dostawy;
  • wybór rodzaju płatności;
  • wybór miejsca wydania rzeczy;
  • podanie danych do formularza rejestracyjnego bądź logowania oraz adresu e-mail.
 2. Kupujący może wybrać formę dowodu zakupu w postaci faktury elektronicznej, papierowej lub paragonu – podając dane niezbędne do wystawienia dokumentu.
 3. Zamówienie przyjęte przez Sklep mrozbike.pl potwierdzone zostanie przez sprzedawcę Sklepu za pomocą poczty e-mail. Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną mrozbike – sklep internetowy – Potwierdzenie otrzymania zamówienia [numer_zamówienia] zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
 4. W przypadku zawarcia Umowy Sprzedaży telefonicznie lub drogą e-mail, potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży zostanie dostarczone najwcześniej w chwili dostarczenia Zamówienia.
 5. Umowę Sprzedaży uważa się za zawartą w chwili otrzymania przez Kupującego na jego adres e-mail potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sklep mrozbike.pl
 6. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem (braku zamówionego towaru w magazynie sklepu lub u dostawców sklepu), Kupujący jest informowany o stanie zamówienia i może podjąć decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).
 7. Istnieje możliwość rezerwacji produktów będących aktualnie na stanie. W takim przypadku należy skontaktować się z nami za pośrednictwem poczty e-mail lub telefonicznie.
 8. Ceny towarów prezentowanych na stronie internetowej podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Pokazane w sklepie ceny i artykuły nie stanowią oferty handlowej. Zastrzegamy sobie prawo do ich zmiany w każdej chwili, bez uprzedzenia.
 9. Promocje, rabaty itp. nie łączą się – chyba że ustalono inaczej.
 10. Podane w sklepie terminy dostępności produktów nie są wiążące i mogą ulec zmianie w każdej chwili bez uprzedzenia. O dostępności produktu decyduje kolejność składania zamówień.
 11. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy lub ograniczenia sprzedaży każdego artykułu istniejącego w ofercie sklepu Mrozbike.pl każdej osobie fizycznej lub prawnej bez podania przyczyn.
 12. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy przyjęcia zwrotu, jeśli odesłany przez Klienta sklepu towar był używany, rozmontowany, został uszkodzony bądź jest niekompletny.
 13. Mogą istnieć niewielkie różnice w wyglądzie przedmiotów pokazywanych na zdjęciach w stosunku do rzeczywistości ze względu na różnorodność sprzętu wykorzystywanego do zakupu danych produktów.
 14. Za terminowe doręczenie paczek odpowiadają przewoźnicy. Nie mamy wpływu ani nie ponosimy odpowiedzialności za ewentualne opóźnienia i straty przez nich spowodowane.
 15. Zamówienia klientów, którzy nie udzielają odpowiedzi na pytania pracowników sklepu i nie odpowiadają na telefony przez okres 7 dni, będą uznawane za nieważne oraz usuwane z bazy zamówień.
 16. Firma Mrozbike Adam Mróz może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu.
 17. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Mrozbike Adam Mróz.
 18. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Kupującemu treści zawieranej umowy sprzedaży następuje poprzez przesłanie Kupującemu potwierdzenia zawarcia umowy, w tym regulaminu i wzoru odstąpienia od umowy w formacie .pdf na podany przez Kupującego adres e-mail.
 19. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego Sprzedawcy.
 20. Klient może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczną w każdym czasie ze skutkiem natychmiastowym, informując o tym Sprzedawcę za pomocą wiadomości e-mail, telefonicznie lub pisemnie na adres siedziby Sprzedawcy. Konto Klienta w Sklepie internetowym zostanie usunięte.

5. Realizacja i dostawa

 1. Sprzedawca dostarcza zamówiony towar na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; nie prowadzi wysyłki za granicę.
 2. Towar zostaje dostarczony pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
 3. Sprzedający jest zobowiązany i zobowiązuje się świadczyć usługi i dostarczać rzeczy wolne od wad.
 4. Przyjęcie zamówienia do realizacji przez Sklep rozpoczyna się w momencie zaksięgowania na rachunku bankowym Sklepu kwoty za produkt.
 5. Realizacja zamówienia Klienta może być uzależniona od dokonania wpłaty całości lub części wartości zamówienia lub uzyskania limitu kredytu kupieckiego co najmniej o wartości zamówienia lub zgody Sprzedającego na wysłanie zamówienia za pobraniem (płatnego przy odbiorze).
 6. Realizacja zamówienia Klienta płatnego za pobraniem następuje niezwłocznie po zawarciu umowy, a zamówienia płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zawarciu umowy i zaksięgowaniu wpłaty Klienta na koncie Sprzedającego.
 7. Termin realizacji dostawy wynosi od 1 do 3 dni roboczych, licząc od dnia wysłania Zamówienia przez Klienta. W przypadku otrzymania przez Sprzedawcę wzmożonej ilości zamówień, ten zastrzega sobie prawo do wydłużenia czasu realizacji zamówień, czas złożenia Sprzedawcy wyznacza kolejność realizacji, licząc od zamówień najwcześniej złożonych. O zaistniałym fakcie Klient zostanie poinformowany oddzielną wiadomością na wskazany adres e-mail, podany podczas składania zamówienia lub telefonicznie. Szczegółowy czas dostawy jest określony na stronie Sklepu.
 8. Realizacja zamówienia płatnego za pobraniem następuje niezwłocznie, a zamówienia płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zaksięgowaniu wpłaty Klienta na koncie Sprzedającego, co powinno nastąpić w terminie 5 dni od złożenia zamówienia, chyba że Klient nie był w stanie spełnić świadczenia z nie swojej winy i poinformował o tym Sprzedającego.
 9. Zamówienia złożone w soboty, niedziele i święta są realizowane następnego dnia roboczego.
 10. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się z pomocą usług kurierskich oraz usług Poczty Polskiej. Koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.
 11. Dostawy Towarów zamówionych w Sklepie dokonywane są przez przewoźnika prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie doręczania przesyłek, zgodnie z Regulaminem przewoźnika.
 12. Całkowity koszt dostawy zamówienia wyświetli się po dodaniu produktów do koszyka i wybraniu formy dostawy.
 13. Kupujący każdorazowo po wysłaniu paczki dostaje na e-maila powiadomienie z numerem listu przewozowego i linkiem do przewoźnika.
 14. Dowód zakupu jest wysyłany wraz z zamówionym Towarem, wybranym przez Kupującego sposobem dostawy do wskazanego przez Kupującego w zamówieniu miejsca wydania rzeczy.
 15. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie ich Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie wydruku faktury VAT do przesyłki zawierającej Towar.
 16. W przypadku braku danego towaru w magazynie lub niemożności zrealizowania zamówienia Klienta z innych przyczyn, w tym także, jeśli zakup ich od dostawców nie będzie możliwy w czasie przewidzianym na realizację zamówienia, Klient zostanie poinformowany na adres e-mail lub telefonicznie o problemach z realizacją zamówienia i możliwych rozwiązaniach. W tej sytuacji Klient ma prawo dokonać wyboru i wyrazić zgodę na częściową realizację zamówienia lub zrezygnować z całego zamówienia.
 17. Zalecamy Kupującym sprawdzenie przesyłki w obecności kuriera. Kupujący ma prawo otworzyć paczkę i sprawdzić czy jej zawartość jest zgodna z zamówieniem oraz czy towar nie jest uszkodzony.
 18. Prosimy Kupujących, aby w przypadku stwierdzenia uszkodzeń opakowania lub jakiejkolwiek niezgodności z zamówieniem nie dokonywali odbioru przesyłki i jak najszybciej skontaktowali się ze Sklepem.
 19. Istnieje możliwość odbioru osobistego pod adresem: Osielsko (86-031), przy ul. Centralnej 24.

6. Warunki płatności

 1. Na etapie zamawiania produktu Kupujący decyduje się na jeden ze sposobów płatności:
  • ZA POBRANIEM – opłacenie przesyłki przy odbiorze prosto do rąk kuriera dostarczającego przesyłkę;
  • PRZELEW NA KONTO – Kupujący wpłaca kwotę za towar na konto firmy Mrozbike Adam Mróz (ING Bank Śląski nr: 42 1050 1139 1000 0092 3288 4206),
  • PŁATNOŚĆ ONLINE – rozliczenie transakcji za pośrednictwem systemu płatności Tpay.com
  • ZAKUP LEASING – jest to możliwość zakupu Towaru w formie leasingowej – w tym przypadku realizacja zamówienia nastąpi po otrzymaniu przez Sklep mrozbike.pl potwierdzenia przyznania kredytu przez bank oferujący raty on-line.

7. Warunki gwarancji

 1. Wszystkie produkty w ofercie sklepu www.mrozbike.pl są objęte gwarancją.
 2. Gwarancja i sposób jej realizacji jest zależny od warunków ustalonych przez danego producenta. Precyzyjne warunki gwarancji określone są w karcie gwarancyjnej.
 3. Korzystając z gwarancji reklamację można złożyć bezpośrednio w autoryzowanym punkcie serwisowym danego producenta lub zrobić to za pośrednictwem Sklepu.
 4. W przypadku, gdy Konsument skorzysta z gwarancji za pośrednictwem Sklepu, wypełnia formularz reklamacji, który przesyła pocztą na adres Sklepu Mrozbike Adam Mróz z siedzibą w Osielsku (86-031), przy ul. Centralnej 24 lub drogą e-mail na adres: sklep@mrozbike.pl
 5. Jeśli Konsument wybierze ten sposób reklamacji, to gwarant, a nie Sklep rozpatruje reklamację.
 6. Konsument składający reklamację z tytułu gwarancji jest zobowiązany dostarczyć wadliwy przedmiot na koszt gwaranta do miejsca wskazanego w gwarancji lub miejsca wydania towaru.
 7. Gwarant musi naprawić lub wymienić towar w terminie wskazanym w oświadczeniu gwarancyjnym. Jeżeli nie określono tego czasu, powinien uczynić to, nie później niż w terminie 14 dni od dnia dostarczenia lub udostępnienia mu rzeczy przez konsumenta.
 8. Jeśli Konsument korzysta z uprawnień wynikających z gwarancji, zawieszeniu podlega bieg terminu na wykonanie uprawnień z tytułu rękojmi.
 9. Gwarancja, oraz prawo odstąpienia od umowy nie obowiązują, gdy produkt dotknięty jest uszkodzeniami mechanicznymi pochodzenia zewnętrznego. Dlatego zawsze przed odebraniem przesyłki z Poczty Polskiej lub od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. Należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. Jeśli opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub, gdy plomby (taśmy) są zerwane, należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy. Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia czy kradzieży w transporcie.

8. Warunki reklamacji

 1. Podstawą do zgłoszenia reklamacji jest produkt z wadą fizyczną lub prawną (rękojmia), zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności Kodeksie Cywilnym.
 2. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi generowana jest tylko wówczas, jeśli wada fizyczna zostanie przez Kupującego stwierdzona/zauważona przed upływem dwóch lat od dnia wydania towaru.
 3. W ciągu roku od dnia stwierdzenia wady Kupujący ma prawo zgłosić wadę oraz złożyć stosowne oświadczenie o sposobie rozwiązania zgłoszenia – wymiana towaru na wolny od wad, zwrot gotówki, obniżenie ceny, naprawa.
 4. Tryb postępowania reklamacyjnego w zakresie świadczenia drogą elektroniczną: a) Usługobiorca może zgłaszać uwagi i reklamacje związane ze świadczonymi usługami:
  • telefonicznie: (+48) 514 860 000 w godzinach od 10 do 18 od poniedziałku do piątku;
  • za pomocą poczty elektronicznej: sklep@mrozbike.pl;
  b) W celu ułatwienia rozpatrzenia reklamacji zaleca się podanie: dokładnego opisu rodzaju niezgodności, daty jej wystąpienia, określenia żądań Konsumenta, nr zamówienia oraz danych kontaktowych, co ułatwi procedurę reklamacyjną.
 5. Mrozbike Adam Mróz, z siedzibą w Osielsku (86-031), przy ul. Centralnej 24 zobowiązuje się do rozpatrzenia każdego zgłoszenia w terminie do 14 dni w formie elektronicznej, pisemnej lub telefonicznej.
 6. Mrozbike Adam Mróz, z siedzibą w Osielsku (86-031), przy ul. Centralnej 24 nie jest producentem towarów.
 7. W każdym przypadku Klient odsyła towar na swój koszt na adres firmy Mrozbike Adam Mróz, z siedzibą w Osielsku (86-031), przy ul. Centralnej 24 (lub dystrybutora) za pośrednictwem Poczty Polskiej lub kuriera. W przypadku uznania reklamacji koszt odesłania towaru zwracany jest Klientowi i powtórne dostarczenie odbywa się na koszt firmy.
 8. W przypadku, gdy do ustosunkowania się przez Sprzedawcę do reklamacji Klienta lub do wykonania uprawnień Klienta wynikających z rękojmi niezbędne będzie dostarczenie produktu do Sprzedawcy, Klient zostanie poproszony przez Sprzedawcę o dostarczenie produktu na koszt Klienta na adres firmy.
 9. Koszty wymiany lub naprawy produktu w przypadku uznanej reklamacji ponosi Sprzedający.

9. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Mrozbike Adam Mróz podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej, i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
 2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Mrozbike Adam Mróz o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.
 3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient można zgłaszać mailowo pod adresem: sklep@mrozbike.pl lub telefonicznie pod numerem: (+48) 514 860 000 w godzinach od 10 do 18 od poniedziałku do piątku.
 4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
 5. Firma Mrozbike Adam Mróz zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.

10. Prawo odstąpienia od umowy

  1. Konsumentowi, który zawarł umowę na odległość zgodnie z prawem Kodeksu Cywilnego, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni bez podawania przyczyny i ponoszenia kosztów poprzez złożenie stosownego oświadczenia na piśmie w terminie 14 dni i wysłanie go na adres Mrozbike Adam Mróz, podany w niniejszym Regulaminie.
  2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się: a) dla umowy, w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności – od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta;
   b) dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.
  3. Konsument może odstąpić od umowy, składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
  4. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru.
  5. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie przed jego upływem oświadczenia o odstąpieniu.
  6. Sklep niezwłocznie prześle Konsumentowi potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego drogą elektroniczną.
  7. Sklep ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy.
  8. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot towaru oraz wszystkich wymaganych dokumentów będących przedmiotem odstąpienia powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Zwrot ceny towaru i kosztów pierwotnego dostarczenia towaru (w przypadku zwrotu wszystkich towarów z zamówienia) nastąpi w terminie nie dłuższym niż 14 dni. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem pieniędzy w przypadku braku wszystkich wymaganych rzeczy będących przedmiotem odstąpienia.
  9. Zakupiony Towar należy zwrócić na poniższy adres:

mrozbike.pl sklep internetowy
ul. Centralna 24, 86-031 Osielsko
Polska

 1. Dokumentacja będąca przedmiotem odstąpienia od umowy może zostać przekazana Sprzedawcy razem ze zwracanym towarem lub formą elektroniczną.
 2. Zwracany przez Klienta Towar oraz jego oryginalne opakowanie powinno zostać opakowane w sposób zapewniający zabezpieczenie towaru przed uszkodzeniami w trakcie transportu.
 3. Oryginalne opakowanie Towaru stanowi jego nieodzowną część i jest jego integralną częścią. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 4. Koszt opakowania i odesłania Towaru ponosi Klient. Sklep zwraca koszty pierwotnego dostarczenia rzeczy jednakże do wysokości najtańszego możliwego do wyboru sposobu dostawy Towaru.
 5. Sprzedawca nie przyjmuje wysłanych do niego paczek z „pobraniową” metodą płatności (obowiązkowa płatność przy odbiorze).
 6. Sklep dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 7. Sklep wstrzyma się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 9. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje klientowi w odniesieniu do umów:
  • o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  • w której przedmiotem świadczenia jest produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji klienta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  • w której przedmiotem świadczenia są produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  • w której Klient wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Klient żądał, lub dostarcza produkty inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Klientowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub produktów.

11. Postanowienia dotyczące przedsiębiorców

 1. Postanowienia dotyczą wyłącznie Klientów i usługobiorców niebędących Konsumentami.
 2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym Konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia.
 3. W tym przypadku Sprzedawca ma prawo wymagać dokonania przedpłaty w całości lub części niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności.
 4. Z momentem wydania przez Sprzedawcę produktu przewoźnikowi Klient przejmuje korzyści i ciężary związane z produktem wraz z niebezpieczeństwem przypadkowej utraty lub uszkodzenia produktu. Sprzedawca przekazuje odpowiedzialność za produkt od momentu przyjęcia go przez przewoźnika aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie dostarczenia przesyłki.
 5. W razie przesłania produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient niebędący Konsumentem zobowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie produktu, zobowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
 6. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za produkt wobec Klienta nie będącego konsumentem zostaje wyłączona.
 7. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie usługobiorcy oświadczenia.
 8. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do usługobiorcy/Klienta niebędącego konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Klienta niebędącego Konsumentem.
 9. Wszelkie spory powstałe pomiędzy usługodawcą, a usługobiorcą niebędącym Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę usługodawcy.

12. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń dostępne są w siedzibach i na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
  • www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php
  • https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php
  • www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php
  • www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
 2. Możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Kupujący:
  • jest uprawniony do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej;
  • jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej;
  • może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą. Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email: porady@dlakonsumentow.pl
  • może złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

13. Ochrona Danych Osobowych w Sklepie

 1. Administratorem danych osobowych Kupującego jest Administrator Sklepu. Administratorem Sklepu jest Adam Mróz, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Mrozbike, z siedzibą w Osielsku (86-031), przy ul. Centralnej 24.
 2. Sklep nie przekazuje, nie sprzedaje ani nie użycza zgromadzonych danych osobowych Kupujących osobom trzecim, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie Kupującego albo na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa w związku z toczącymi się postępowaniami.
 3. Dane osobowe Klientów zbierane przez Administratora za pośrednictwem sklepu internetowego mrozbike.pl zbierane są dobrowolnie – w celu realizacji umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usługi elektronicznej. Niepodanie określonych danych uniemożliwia złożenie i realizację zamówienia.
 4. W przypadku wyboru przesyłki Pocztą Polska lub kurierem Administrator udostępnia zebrane dane osobowe wybranemu przez klienta przewoźnikowi. W przypadku wyboru płatności elektronicznej PayU Administrator udostępnia dane osobowe potrzebne w celu opłacenia przelewu operatorowi płatności PayU S.A.
 5. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku. Kupujący podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sprzedającemu wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedającego wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia. Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.
 6. Newsletter zawierany jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Usługobiorcę żądania usunięcia jego adresu e-mail z subskrypcji Newslettera lub wypisania się za pomocą linku znajdującego się w treści wiadomości wysłanej w ramach usługi Newsletter.
 7. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w Polityce prywatności.

Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji zamówień przez Sklep zostały opisane w Polityce Prywatności, która znajduje się pod adresem: https://mrozbike.com/polityka-prywatnosci-pm-17.html
 

14. Pliki cookies

Czym są pliki „cookies”?

  1. Pliki „cookies” to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników (komputerach, telefonach, etc.) przeznaczone do korzystania ze stron internetowych.
  2. Pliki cookie zawarte są w protokole HTTP, który służy do komunikacji serwera internetowego z przeglądarką. Składa się z: klucza określającego nazwę wartości, wartości i czasu życia po jakim przeglądarka powinna usunąć plik cookie.
  3. Pliki cookies używane są w celu ułatwienia korzystania ze strony oraz dostosowania jej zawartości, w tym naszych ofert, do preferencji użytkownika oraz zwiększenia użyteczności i personalizacji zawartości witryn internetowych.
  4. Stosowane przez nas „ciasteczka” mają przede wszystkim ułatwić użytkownikowi korzystanie z naszej strony, przykładowo poprzez „zapamiętanie” podanych raz informacji, tak aby użytkownik nie musiał ich za każdym razem podawać. Stosujemy również ciasteczka pozwalające na dostosowanie do preferencji użytkownika treści prezentowanych w Internecie.
  5. Stosowane są dwa rodzaje plików „cookies” – „sesyjne” oraz „stałe”. Pierwsze z nich są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu użytkownika, tylko do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej) – potem są automatycznie usuwane z urządzenia użytkownika. „Stałe” pliki pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika. Pliki „cookies” wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej podlegają ich własnej polityce prywatności.

15. Postanowienia końcowe

  1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, powszechnie obowiązującego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego i ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r. poz. 827) oraz akty prawne wskazane w niniejszym Regulaminie.
  2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Mrozbike Adam Mróz, a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym dla siedziby Mrozbike Adam Mróz zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.
  3. O zmianie regulaminu Administrator zawiadomi Kupujących umieszczając zawiadomienie na stronie Sklepu z 14-dniowym wyprzedzeniem lub drogą e-mail.

Regulamin obowiązuje od 1.03.2019 roku.


Przejdź do strony głównej
Sklep MrozBike Mrozbike
Aby zapewnić Tobie najlepszą możliwą obsługę na naszej stronie, używamy plików cookie. Korzystając z mrozbike.pl wyrażasz zgodę na używanie plików cookie.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu